1985-Modena-Spyder-California-HVA-Preston-Rose

1984-Plymouth-Voyager-HVA-Preston-Rose